"Czuwajcie! Przeciwnik

 wasz, diabeł, jak lew

 ryczący krąży szukając

kogo pożreć"
1Pio 5:8
Pismo Święte, a wróżby, wrózbici i czary E-mail
Jeśli chodzi o to co mówi pismo Święte na temat wróżb i wróżbitów jak i czarów, to przygotowałem odpowiedź dla Oli, która mi takie pytanie zadała, przedstawiam ją poniżej.

Tylko należy pamiętać, że jeśli chodzi o prawo, sugestie czy nakazy podane przez Boga i opisane w Starym Testamencie to podzieliłbym je na trzy grupy:

  • Dziesięć Przykazań Bożych, dane po wsze czasy dla wszystkich ludzi, określone w 20 rozdziale księgi wyjścia, obowiązują w Starym Testamencie, Nowym i również dzisiaj
  • Prawo Mojżeszowe, tzw ceremonialne, dane też przy okazji spotkania na górze Synaj Mojżeszowi, obowiązywało w Izraelu do czasu przjścia Jezusa - czyli min.: jak składać ofiary, instrukcje co do budowy świątyni i obrządku związanego ze świątynią, święta w Izraelu, sposób ubierania się, mowy, pod to również weszło obrzezanie, które było nadane wiele wcześniej niz prawo ceremonialne ale Jezus to wszystko zniósł
  • inne prawdy, rady, sugestie - dotyczące życia i zdrowia, które są uniwersalne i obowiązują od stworzenia po wsze czasy: styl życia, pokarmy, które można jeść, a których jedzenie może nam zaszkodzić,  tematy związane z piciem alkoholu, spożywaniu używek, również sprawy dotyczące naszego życia duchowego i kontaktów z Bogiem, itp itd
 
Tematyka wróźbiarstwa, czarów itp. jest jasno określona przez Pismo Święte jako kontakty z siłami nieczystymi. Wrózby i czary są możliwe jak i kontaktowanie się z duchami, ale prowadzą tylko do złego. Zakwaliwikować przez to ten temat można do zasad, które są niezmienne od dnia stworzenia do końca świata: Poza tym, co mówi pierwsze przykazanie?
 
" Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (...) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. (6) Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań." (Ks. Wyjścia 20:3 oraz 5-6, Biblia Tysiąclecia)
 
Jak z powyższego fragmentu wynika, kontaktowanie się z innymi siłami nadprzyrodzonymi niż Bóg nie jest akceptowane przez Boga. Spójżmy dalej:

" Ja jestem Pan, Bóg wasz! (26) Nie będziecie jeść niczego z krwią. Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów." (Ks. Kapłańska 19:25-26, Biblia Tysiąclecia) 
 
Myślę, że nie ma co komentować tutaj stanowiska Boga. Jeszcze lepiej oddaje to fragment następujący, w którym sam Bóg mówi, że nie życzy sobie aby jego Lud, czyli i my dzieci boże, miał do czynienia z wróżbitami czy samymi czarami:
 
"(3) Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i wyłączę go spośród jego ludu, ponieważ dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, splugawił mój święty przybytek, zbezcześcił moje święte imię. (4) Jeżeli miejscowa ludność zasłoni oczy przed takim człowiekiem, który dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, i nie zabije go, (5) to Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i przeciwko jego rodzinie i wyłączę go spośród jego ludu, jak również i tych wszystkich, którzy go naśladują, którzy uprawiają nierząd z Molochem. (6) Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu. (7) Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty. Ja, Pan, Bóg wasz! (8) Będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was uświęca! (9)"  (Ks. Kapłańska 20:3-8), Biblia Tysiąclecia
 
"uprawiać z nimi nierząd" - to dokładniej iśc z nimi na układy nieczyste, radzić się ich, rozmawiać z nimi, przebywać, zwracać się do nich, a poniżej Bóg mówi jeszcze:
 
 (9) Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody. (10) Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; (11) nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. (12) Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza. (13) Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu. (14) Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój.  (Ks. Powt. Prawa 18:9-14, Biblia Tysiąclecia)
 
Uważam, że powyższy tekst nie był kierowany tylko do Izraelitów wkraczających do Ziemi Obiecanej. Pismo święte wróżbiarsto uznaje wprost jako grzech:
 
 (23) Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa.  (1 Ks. Samuela 15:23 Biblia Tysiąclecia)
 
A sam prorok Izajasz nakłaniał aby to Boga pytać o przyszłość i zdać się na Jego rady, a nie wróżbitów:
 
" (19) Gdy zaś wam powiedzą: Radźcie się wywoływaczy duchów i wróżbitów, którzy szepcą i mruczą [zaklęcia]. Czyż lud nie powinien radzić się swoich bogów? Czy nie powinien pytać umarłych o los żywych? (20) Do objawienia i do świadectwa! Jeśli nie będą mówić zgodnie z tym hasłem, to nie mam dla nich jutrzenki."  (Ks. Izajasza 8:19-20, Biblia Tysiąclecia)
 
Jeremiasz też uprzedzał aby nie radzić się wróżbitów:
 
" Wy natomiast nie słuchajcie waszych proroków, waszych wróżbitów, waszych mających senne marzenia, waszych przepowiadaczy ze znaków ani waszych czarowników, którzy wam mówią:(..) "  (Ks. Jeremiasza 27:9, Biblia Tysiąclecia)
 
a niektórzy wróżbici nawet mówią że jest to głos od Boga:, ale Bóg temu zaprzecza:
 
" (8) Bo to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Nie dajcie się wprowadzić w błąd przez waszych proroków, którzy są wśród was, i przez waszych wróżbitów; nie zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie śnicie. (9) Oni bowiem prorokują wam kłamstwo w moje imię. Nie posłałem ich - wyrocznia Pana. "  (Ks. Jeremiasza 29:8-9, Biblia Tysiąclecia)
 
Zachariasz natomiast mówi:
" (1) Proście Pana o deszcz w porze wiosennej, bo Pan władcą gromów i On zsyła deszcze obfite, daje każdemu zieleń na polu. (2) Posążki bóstw natomiast mówią tylko brednie, wróżbici widzą tylko kłamstwa, i złudne są sny, które wyjaśniają, pocieszają zwodniczo. Dlatego pójdą dalej, podobni do trzody błądzącej ciągle, bo nie ma pasterza "  (Ks. Zachariasza 10:1-3, Biblia Tysiąclecia)
 
i to tyczy się nie tylko deszczu ale wszystkiego co dotyczy naszego życia, a na koniec żeby potwierdzić moje słowa z początku, że to obowiązuje również nas żyjących w czasach dzisiejszych przytoczę słowa Apostoła Pawła z Listu do galatów:

" (17) Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. (18) Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa. (19) Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, (20) uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, (21) zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. (22) Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, "  (List do Galatów 5:17-22, Biblia Tysiąclecia)
 

to tyle, pozdrawiam Wojtek

< Poprzedni   Następny >
Nowości
Warto pomyśleć ...
kwiatek3.jpg
"Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami sie    bie za mądrych."
Rzym 12:6
Gościmy
Aktualnie jest 13 gości online
Statystyka
odwiedzających: 1765290