"Czuwajcie! Przeciwnik

 wasz, diabeł, jak lew

 ryczący krąży szukając

kogo pożreć"
1Pio 5:8
Czekając na Jezusa / Wstęp
- Daty historyczne rozwoju Kościoła Rzymsko-Katolickiego E-mail
XVI.Dodatek
Daty historyczne rozwoju Kościoła Rzymsko-Katolickiego
 • W Rzymie po raz pierwszy tworzy się kult męczenników - 250r
 • Stopniowe wprowadzanie chrztu niemowląt przez pokropienie na miejsce chrztudorosłych dokonywanego dotychczas przez zanurzenie - III w.
 • Powstaje kult św. Piotra i św. Pawła III w. (Inne święta apostołów powstają - między VII a XII w.)
 • Wyraz,,kapłan" (gr hiereon; łac.sacerdos) wprowadzono do języka kościelnego- przy końcu III w.
 • Wschodni Sobór Laodycei wydaje kanoniczny zakaz święcenia soboty i nakaz wstrzymania się od pracy w niedzielę - 364r.
 • Synod w Elwirze nakazuje umieszczać światła przed grobami męczenników – IV w.
 • Żywo rozwija się kult świętych - IV w
 • Powstaje Święto Bożego Narodzenia zastępując pogańskie święto ku czci słońca (tzw. kult Mitry) -IV w . (Od 431 r. obchodzone przez cały kościół w dniu 25 grudnia).
 • Początek historii szat liturgicznych wzorowanych na ubiorze rzymskich kapłanów i senatorów z czasów Imperium - IV w.
 • Konstanty Wielki cesarz rzymski ustanowił niedzieę jako dzień święty na miejsce soboty -321 r.
 • Na Soborze Nicejskim ułożono Skład Apostolski - 325r
 • Nakazano czcić Aniołów - 360r.
 • Zwiastowanie Maryji Panny to jest czas. gdy słowo stało się ciałem, pierwotnie święcone 25 grudnia, następnie
 • nazwano Bożym Narodzeniem – 570r.
 • Początki kultu maryjnego (sobór w Efezie nadaje Marii tytuł „Theotokos” czyli „Matka Boga"-431 r
 • Sobór w Bazylei wprowadza wodę święconą – 433r.
 • Wprowadzenie kadzielnicy (naczynie z rozżarzonymi węglikami) -IV/V w.
 • Nazwa ,,msza” (łac.missa) przyjmuje się powszechnie - V w.
 • Za papieża Leona Wielkiego (440-461) ustaje publiczne wyznanie grzechów na rzecz tworzącej się praktyki spowiedzi osobistej - V w.
 • Biskup Rzymu na mocy Kodeksu Cywilnego cesarza Justyniana ustanowiony zostaje „głową całego kościoła"- 538r.
 • Władza papieży datuje się od – 539r.
 • Ustanowiono Post czterdziestodniowy - 547r
 • Ułożono Godzinki do Matki Bożej – 593r.
 • Rozpowszechnia się na zachodzie święto Niedzieli Palmowej - VII w.
 • Pierwsze wzmianki o tzw. wniebowzięciu Marii -VII w.
 • Wprowadzenie uroczystości Wszystkich Świętych (od 835r obchodzone l listopada) - VII w.
 • Wprowadzono Łacinę do obrzędów kościelnych - 600r.
 • Oficjalnie nadanie tytułu „papież" Bonifacemu III przez cesarza Fokasa (ojcobójcę) – 607r.
 • Ustanowiono zwyczaj całowania nóg papieża – 708r.
 • Założenie państwa kościelnego - 754r.
 • Jako godło zaczęto używać Krzyż- 780r.
 • Czcić nakazano Obrazy święte- 783r.
 • Sobór w Nicei ustanawia kult krzyża i obrazów – 787r.
 • Papież Leon III ustanawia Dni krzyżowe- 801r.
 • Ustanowiono święto Wniebowziącia Najświętszej Marii Panny- 813r.
 • Mnich Paschazjusz Ratbertus z Korbei ogłasza dzieło pt. „O ciele i krwi Pańskiej", w którym otwarcie zaczyna być głoszona nauka o transsubstancji czyli przeistoczeniu chleba i wina w ciało i krew Chrystusa – 831
 • Wprowadzenie pocałunków pierścienia biskupiego lub ręki celebransa - IX w.
 • Ustanowiono Dzień zaduszny, Wszystkich Świętych oraz kanonizację świętych - 990r.
 • Pierwsza kanonizacja (Ulrycha z Augsburga) - 993r.
 • Wprowadzono celibat przez papieża Grzegorza VII- 1000r.
 • Uznano Czyściec, jako doczesne męki dusz – 1000r.
 • Pierwszy stos spalenie Katarów w Orleanie - 1022r.
 • Oświadczenie papieża Grzegorza VII : „Kościół rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy w żaden błąd nie popadnie" – 1075r.
 • Ustanowiono odpusty - l095r.
 • Papież Grzegorz VII ustanawia klątwę kościelną - 1077r.
 • Pierwsza wyprawa krzyżowa -  1096r.
 • Ustanowienie znaku krzyża na czole, sercu i ramionach - Xl w.
 • Wprowadzenie chleba i wina podczas mszy w celu adoracji - XI w.
 • Sobór Loretański zatwierdza spowiedź uszną – 1116r.
 • Zakon Templariuszy - 1118r.
 • Druga wyprawa krzyżowa— 1147r.
 • Zakon Karmelitów- 1155r.
 • Trzecia wyprawa krzyżowa - 1189r.
 • Zakon krzyżacki - 1190r
 • Pierwsza sprzedaż odpustów - 1190r.
 • Czwarta wyprawa krzyżowa - 1202r.
 • Krucjata przeciw albigensom – 1209r.
 • Sobór Laterański IV wprowadza obowiązek odbywania spowiedzi usznej przynajmniej raz w roku i zatwierdza naukę o przeistoczeniu opłatka — 1215r.
 • Powstanie Świętej Inkwizycji- 1215r'
 • Piąta wyprawa krzyżowa – 1217r.
 • Ustanowiono Nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu - 1218r.
 • Zakon Franciszkanów- 1223r.
 • Szósta wyprawa krzyżowa -1228r.
 • Sobór w Tuluzie wydaje zakaz czytania Pisma Świętego - 1229r.
 • Wynalezienie Szkalperza przez angielskiego zakonnika Simona Stocka -1251
 • Papież Urban  poleca odmawiać modlitwę „Zdrowaś Mario” - 1260r.
 • Ustanowiono Komunię Świetą pod jedną postacią- 1263r.
 • Nakazano czcić relikwie – 1263r.
 • Powstanie święta „Bożego Ciała" z ustanowienia papieża Urbana IV – 1264r.
 • Siódma wyprawa krzyżowa – 1270r.
 • Rządy dwóch, a potem trzech papieży jednocześnie - 1303-1417
 • Sobór Florencki (bazylejsko-florencki-rzymski 1431-1445) uchwala:
 • - zakaz święcenia sobót - 1441 r.
 • - święto Nawiedzenia Marii -1414r.
 • - spalenie na stosie Jana Husa na stosie -1415r.
 • - dogmat o czyśćcu - 1439r
 • - doktrynę o siedmiu sakramentach – 1439r.
 • Święto Przemienia Pańskiego ustanawia papież Kalikst III - 1456r
 • Święto Niepokalanego poczęcia ustanawia na dzień 8 grudnia papież Sykstus IV – 1476r.
 • Nabożeństwo drogi krzyżowej - XV w.
 • Nabożeństwo do imienia Jezus - XV w.
 • Wprowadzenie święcenia kredy do wypisywania imion trzech króli - XV w.
 • Zakon Jezuitów – 1540 r.
 • Sobór Trydencki (1545-1563) uchwala:
 • - włączenie do Biblii siedmiu ksiąg apokryficznych - 1546r.
 • - nowy ceremoniał mszalny - 1570
 • Brewiarz wydany przez papierza Piusa X -1568r.
 • Powstaje modlitwa.”Zdrowaś Mario” - 1568r
 • Rzeź hugenotów (protestantów) we Francji (tzw. Noc Św. Bartłomieja) -1572
 • Święto Najświętszej Marii Panny Różańcowej ustanawia papież Pius V -1572r.
 • Koronacja obrazów maryjnych przez kapucyna Hieronima Paolucci z Forli - XVI w.
 • Święto imienia Marii (12 IX) – 1683 r.
 • Kapłaństwo. Małżeństwo, Bierzmowanie - ustanowiono sakramentami-1707r
 • Zaczęto obchodzić Pasję – 1707r.
 • Święto Matki Boskiej Bolesnej (15 XI) - 1727r.
 • Zatwierdzono Nabożeństwo majowe - 1852r.
 • Zatwierdzono  Dogmat o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. - 1854r.
 • Litania do Najśw. Imienia Jezusowego -1862r
 • Zatwierdzono Dogmat o nieomylności papieża – 1870r.
 • Papież Leon XIII wydaje wykaz ksiąg zakazanych, w których figuruje Pismo Święte, jeśli jest tłumaczone na język narodowy - 1897r.
 • Papież Grzegorz XVI (1831-1846) nazwał towarzystwa biblijne powszechną zarazą - XIX w.
 • Papież Pius IX (1846-1878) nazwał Biblię „trucizną" - XIX w.
 • Święto Macierzyństwa Marii (11X) - 1931r.
 • Święto Serca Niepokalanego (22VIII) - 1945r.
 • Ogłoszenie dogmatu o wniebowzięciu Marii- 1950r.
 • Święto Marii Królowej (31V) – 1950r.
 • Maria ogłoszona Matką kościoła przez papieża Pawła VI - 1969r.


Dane o faktach tradycji zaczerpnięto z następujących źródeł:
BrcYiarium Fidet- wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła -1989
Liturgika- ks Jan Wierusz-Kowalski -1956
Historia Kościoła -ks. Józef Umiński-1960
Katolicyzm A-Z - praca zbiorowa Wyd.Pallotinum 1982
Catholick Encyklopedia -N.York- 1911
Zarys dogmatyki katolickiej – ks.M Sieniatycki -1936
Nowości
Sondy
Warto pomyśleć ...
zzachod 1.jpg
„Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań” 2Tym4:3
Gościmy
Aktualnie jest 13 gości online
Statystyka
odwiedzających: 1765296