"Czuwajcie! Przeciwnik

 wasz, diabeł, jak lew

 ryczący krąży szukając

kogo pożreć"
1Pio 5:8
Czekając na Jezusa / Wstęp
- Prawda zawarta w Piśmie Świętym E-mail
II. Prawda zawarta w Piśmie ŚwiętymW tym rozdziale odpowiemy sobie na pytanie „Dlaczego ludzie nie rozumieją Pisma Świętego i nie chcą przyjąć Prawdy objawionej przez samego Boga?”. Przestudiuj poniższe fragmenty.

„(1) W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. (2) Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. (3) Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. (4) Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza.” (Dn 12:1-4)

Już dzisiaj możesz oddać swoje serce Jezusowi, możesz zapisać swe imię w Księdze Życia. Poproś Ducha Świętego o zrozumienie, gdyż nadchodzą czasy Ostateczne, Jezus nasz Pan niebawem powróci. W najbliższym czasie będzie szerzyła się Ewangelia Wieczna, którą zapieczętował tak dawno Daniel na rozkaz samego Boga. Przez tyle setek lat po śmierci Jezusa Pismo Święte było dostępne tylko nielicznym, tylko w języku łacińskim i tylko na uniwersytetach, w klasztorach, zakonach , przykute łańcuchem. Mógł je studiować tylko ten kogo było stać na studia (szczególnie tylko kapłani i zakonnicy). Kościołowi nie zależało na tym, żeby lud poznał prawdę. W dzisiejszych czasach Pismo Święte jest prawie w każdym domu, w każdej księgarni czy bibliotece. Tylko czy masz chęci aby je studiować? Kościół Powszechny nie nauczył mnie czytania Pisma Świętego, chociaż przyznam, że pierwszy egzemplarz otrzymałem od Księdza Proboszcza ze Stalowej Woli w dniu imienin i bardzo mu za to dziękuję.

„(8) Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc: Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego? (9) On zaś odpowiedział: Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. (10) Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją.” (Dn 12:8-10)

Więc jeśli jesteś roztropny czas otworzyć Księgę Prawdy i zobaczyć co Bóg chce Ci dzisiaj powiedzieć.

„(10) Zatwardź serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaślep jego oczy, iżby oczami nie widział ani uszami nie słyszał, i serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony”.(Iz. 6.10)

Czy i Twoje serce jest zatwardziałe? Czy i Ty myślisz, że „jakoś to będzie”? Czy lekceważysz poznawanie Prawdy? Szatanowi na tym zależy, żeby odciągnąć ludzi od Prawdziwego Kościoła w którym na pierwszym miejscu jest studiowanie Pisma Świętego. Szatan podsuwa wszelkie ziemskie rozkosze, nawet przeciąża człowieka pracą tylko po to byś nie miał czasu dla Boga. Czy i Ty masz oczy zaślepione? Ja miałem – i radzę Ci klękaj na kolana i proś Boga o zrozumienie. O to by dał Ci siłę i moc do wytrwania w studiowaniu Pisma Świętego. Abyś znalazł czas na to w każdym dniu swojego życia.

„(10) Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?» 11 On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. 12  Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. 13 Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. 14 Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
    „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie,
    patrzeć będziecie, a nie zobaczycie.”
(15) Bo stwardniało serce tego ludu,
    ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli,
    żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli,
    ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.
 (16) Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. 17 Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.” (Mt.13.10-16)

Wielu sprawiedliwych i wielu proroków pragnęło ujrzeć i usłyszeć prawdę, jednak jej nie poznali. Ty też masz szansę.

„(5) Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» 6 Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane:
    Ten lud czci Mnie wargami,
    lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.

(7) Ale czci Mnie na próżno,
    ucząc zasad podanych przez ludzi.
(8) Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, <dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie>». 9 I mówił do nich: «Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować.” (Mk 7,7-9)

Zobacz co Jezus Mówi do Ciebie: „Ten lud czci mnie wargami lecz sercem swym jest daleko ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji!...” Tak było za czasów Izajasza, tak było za czasów Jezusa, który mówił w ten sposób o uczonych w Piśmie. Tak też jest dzisiaj. Kościół zmienił przykazania a Jezus podtrzymuje te słowa do Ciebie mówiąc: „Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji,” - piękne są pieśni kościelne, piękne są wszystkie święta ale cóż z tego jeśli często na pierwszym miejscu stawia się kolędy, prezenty, spotkania rodzinne, a przy stole wigilijnym nie czyta się słowa Bożego, nie mówi się o Bogu, o Jezusie – po co przyszedł i co zrobił dla Ciebie. Nie wspomina się o tym, że już nie długo przyjdzie a nasze serca w ogóle nie są przygotowane na jego przyjście. Możesz powiedzieć – dobrze mi tak jak jest. Możesz chodzić codziennie do kościoła, możesz być dobrym – ale czy to wystarczy by Jezus zaprosił Cię do życia w wieczności?

„(13) I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie”.Mk 7,13

Piękne są i poruszające pielgrzymki na Jasną Górę do Częstochowy. Sam byłem jedenaście razy! Przez jedenaście lat z kolei przemierzałem szlaki pielgrzymkowe i byłem pod wrażeniem. Ale cóż z tego jeśli to tylko tradycja, jeśli to tylko emocje grają na Twoją psychikę, a Twój Bóg jest z dala od Twojego serca? Czcisz życie doczesne, wybierasz hołd składany figurom i obrazom i życie w grzechu zamiast wyzwolenie i pełne oddanie swego życia Jezusowi! Jezus nie mówiłby tak jeśli miałoby tego nie być.

„( 4) Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Niego; rzekł w przypowieściach: 5 «Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. 6 Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. 7 Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. 8 Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny». Przy tych słowach wołał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»” (Łk 8.4-8)

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy Kościół w którym jesteś jest idealny? Czy Twój kościół jest wzorem i chlubą dla Ciebie? Czy możesz być na złej drodze? Bo ja nigdy sobie tych pytań nie zadawałem. Więc jeśli masz uszy do słuchania - słuchaj!

„Cel i wyjaśnienie przypowieści : 9 Wtedy pytali Go Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. 10 On rzekł: «Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. 11 Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. 12 Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. 13 Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. 14 To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. 15 W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość.” (Łk 8.9-15)

Czy wydajesz owoc, o którym mówił Jezus? Jak przyczyniasz się do tego by innych ratować przed zatraceniem? A może identyfikujesz się z inną z podanych przez Jezusa grup? Z którą?

„(23) Wyznaczywszy mu dzień, w większej liczbie przyszli do niego do mieszkania, a on przytaczał im świadectwa o królestwie Bożym; od rana aż do wieczora przekonywał ich o Jezusie na podstawie Prawa Mojżeszowego i Proroków.(24) Jedni dali się przekonać o tym, co mówił, drudzy nie wierzyli. 25 Poróżnieni między sobą zabierali się do odejścia. Wtedy Paweł powiedział to jedno: «Trafnie rzekł Duch Święty do ojców waszych przez proroka Izajasza:
(26)  Idź do tego ludu i powiedz:
    Usłyszycie dobrze, ale nie zrozumiecie,
    i dobrze będziecie widzieć, a nie zobaczycie.
(27) Bo otępiało serce tego ludu.
    Usłyszeli niechętnie i zamknęli oczy,
    aby przypadkiem nie zobaczyli oczami
    i uszami nie usłyszeli,
    i nie zrozumieli sercem, i nie nawrócili się,
    i abym ich nie uleczył.
(28) Wiedzcie więc, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan, a oni będą słuchać”.(Dz.ap. 28.23-27)

Jak wielkie odstępstwo było ludu Bożego, że słowa te miały być skierowane nie do nich a do pogan? Lud Boży nie chciał słuchać – pozostało przekazywać prawdę poganom. Oni chętniej ją przyjmowali.

„3 Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. 4 Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. 5 Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!”. (2Tym. 4,3-4)

Święty Paweł żył po śmierci Jezusa jeszcze kilkadziesiąt lat. Do Tymoteusza znowu mówi o chwili która miała nastąpić: „ kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań”. Zauważ, że to mówił do pokolenia, które pozostało po jego śmierci więc słowa te nie były do nich skierowane. To miało nastąpić w przyszłości. Tej przyszłości doczekaliśmy. Ciężko mi bardzo mówić do wszystkich, którzy uważają się za prawdziwych Chrześcijan. Ostatnio znajomy mi oświadczył: „Tak mi jest dobrze”. Mamy te czasy, w których nie potrzebujemy Słowa Bożego – przynajmniej tak nam się wydaje – jest nam dobrze tak jak jest. Większość z nas żyje według własnych pożądań. Odwracamy się od słuchania prawd. Jak jest w Twoim przyadku?

„(19) Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. 20 To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. 21 Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili <od> Boga święci ludzie.” (2Piotra 1.19-20)

Masz prorocką mowę przed sobą- najważniejsze wybrane fragmenty – trwaj przy nich jak przy lampie – poznaj prawdę i zbliżaj się do Jezusa. A w wolnym czasie – studiuj Słowo Boże. Przez Słowo Boże zbliżamy się do Boga.

„(11) Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, 12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.” (2tes2:11-12)

Oby Bóg nie dopuścił do Ciebie działania na Ciebie tego oszustwa tak iż uwierzysz kłamstwu. Amen.

Reasumując w dzisiejszych czasach człowiek nie jest nastawiony na poszukiwanie Boga. Nie ma takiej potrzeby. Ogólnie przyjęte jest to, że Bóg opiekuje się ludźmi, ale człowiek musi sam na siebie liczyć. I tu następuje przekłamanie. Człowiek sam nie jest w stanie nic zrobić bez pomocy Boga. Ułatwia sobie jednak życie, idzie na „łatwiznę” i przyjmuje to co przez wieki wypracowała tradycja. W dzisiejszych czasach człowiek szuka tego co ziemskie, popada w pułapkę ziemskiej rzeczywistości, goni za pieniądzem, szuka ukojenia w rozrywkach lub w telewizji. Tematy wiary, Boga czy religii są ogólnie tematami unikanymi. Ludzie tworzą sami sobie swoją religię i są wrogo nastawieni na jakiekolwiek zmiany – nawet te, których zastosowanie może uczynić ich życie lepszym w pełni tego słowa znaczeniu. A takie życie można tylko mieć jeśli zaprasza się do swojego serca Boga i powierza się mu wszystkie swoje troski – całe swoje życie. Szatan działa – czasu ma niewiele, aby zwieźć tych, którzy strzegą prawa bożego. Czy Ty poszukujesz Boga? Czy może nie jest to dla Ciebie najważniejsze? Czas odpowiedzieć sobie na to pytanie.Nowości
Sondy
Warto pomyśleć ...
kwiatek3.jpg
"To mówi Pan: Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą siłą ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem. Raczej chcąc się chlubić, niech się szczyci tym, że jest roztropny i że Mnie poznaje, iż jestem Jahwe, który okazuje łaskawość, praworządność i sprawiedliwość na ziemi - w tym to mam upodobanie - wyrocznia Pana."
Księga Jeremiasza 9:22-23
Gościmy
Aktualnie jest 14 gości online
Statystyka
odwiedzających: 1765197