Wokół nas

toczy się Wielki Bój.

Zgłębiaj tajniki Pisma

WALCZ z siłami ciemności

 Czasu jest nie wiele.
Czekając na Jezusa / Wstęp
- Daty historyczne rozwoju Kościoła Rzymsko-Katolickiego E-mail
XVI.Dodatek
Daty historyczne rozwoju Kościoła Rzymsko-Katolickiego
 • W Rzymie po raz pierwszy tworzy się kult męczenników - 250r
 • Stopniowe wprowadzanie chrztu niemowląt przez pokropienie na miejsce chrztudorosłych dokonywanego dotychczas przez zanurzenie - III w.
 • Powstaje kult św. Piotra i św. Pawła III w. (Inne święta apostołów powstają - między VII a XII w.)
 • Wyraz,,kapłan" (gr hiereon; łac.sacerdos) wprowadzono do języka kościelnego- przy końcu III w.
 • Wschodni Sobór Laodycei wydaje kanoniczny zakaz święcenia soboty i nakaz wstrzymania się od pracy w niedzielę - 364r.
 • Synod w Elwirze nakazuje umieszczać światła przed grobami męczenników – IV w.
 • Żywo rozwija się kult świętych - IV w
 • Powstaje Święto Bożego Narodzenia zastępując pogańskie święto ku czci słońca (tzw. kult Mitry) -IV w . (Od 431 r. obchodzone przez cały kościół w dniu 25 grudnia).
 • Początek historii szat liturgicznych wzorowanych na ubiorze rzymskich kapłanów i senatorów z czasów Imperium - IV w.
 • Konstanty Wielki cesarz rzymski ustanowił niedzieę jako dzień święty na miejsce soboty -321 r.
 • Na Soborze Nicejskim ułożono Skład Apostolski - 325r
 • Nakazano czcić Aniołów - 360r.
 • Zwiastowanie Maryji Panny to jest czas. gdy słowo stało się ciałem, pierwotnie święcone 25 grudnia, następnie
 • nazwano Bożym Narodzeniem – 570r.
 • Początki kultu maryjnego (sobór w Efezie nadaje Marii tytuł „Theotokos” czyli „Matka Boga"-431 r
 • Sobór w Bazylei wprowadza wodę święconą – 433r.
 • Wprowadzenie kadzielnicy (naczynie z rozżarzonymi węglikami) -IV/V w.
 • Nazwa ,,msza” (łac.missa) przyjmuje się powszechnie - V w.
 • Za papieża Leona Wielkiego (440-461) ustaje publiczne wyznanie grzechów na rzecz tworzącej się praktyki spowiedzi osobistej - V w.
 • Biskup Rzymu na mocy Kodeksu Cywilnego cesarza Justyniana ustanowiony zostaje „głową całego kościoła"- 538r.
 • Władza papieży datuje się od – 539r.
 • Ustanowiono Post czterdziestodniowy - 547r
 • Ułożono Godzinki do Matki Bożej – 593r.
 • Rozpowszechnia się na zachodzie święto Niedzieli Palmowej - VII w.
 • Pierwsze wzmianki o tzw. wniebowzięciu Marii -VII w.
 • Wprowadzenie uroczystości Wszystkich Świętych (od 835r obchodzone l listopada) - VII w.
 • Wprowadzono Łacinę do obrzędów kościelnych - 600r.
 • Oficjalnie nadanie tytułu „papież" Bonifacemu III przez cesarza Fokasa (ojcobójcę) – 607r.
 • Ustanowiono zwyczaj całowania nóg papieża – 708r.
 • Założenie państwa kościelnego - 754r.
 • Jako godło zaczęto używać Krzyż- 780r.
 • Czcić nakazano Obrazy święte- 783r.
 • Sobór w Nicei ustanawia kult krzyża i obrazów – 787r.
 • Papież Leon III ustanawia Dni krzyżowe- 801r.
 • Ustanowiono święto Wniebowziącia Najświętszej Marii Panny- 813r.
 • Mnich Paschazjusz Ratbertus z Korbei ogłasza dzieło pt. „O ciele i krwi Pańskiej", w którym otwarcie zaczyna być głoszona nauka o transsubstancji czyli przeistoczeniu chleba i wina w ciało i krew Chrystusa – 831
 • Wprowadzenie pocałunków pierścienia biskupiego lub ręki celebransa - IX w.
 • Ustanowiono Dzień zaduszny, Wszystkich Świętych oraz kanonizację świętych - 990r.
 • Pierwsza kanonizacja (Ulrycha z Augsburga) - 993r.
 • Wprowadzono celibat przez papieża Grzegorza VII- 1000r.
 • Uznano Czyściec, jako doczesne męki dusz – 1000r.
 • Pierwszy stos spalenie Katarów w Orleanie - 1022r.
 • Oświadczenie papieża Grzegorza VII : „Kościół rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy w żaden błąd nie popadnie" – 1075r.
 • Ustanowiono odpusty - l095r.
 • Papież Grzegorz VII ustanawia klątwę kościelną - 1077r.
 • Pierwsza wyprawa krzyżowa -  1096r.
 • Ustanowienie znaku krzyża na czole, sercu i ramionach - Xl w.
 • Wprowadzenie chleba i wina podczas mszy w celu adoracji - XI w.
 • Sobór Loretański zatwierdza spowiedź uszną – 1116r.
 • Zakon Templariuszy - 1118r.
 • Druga wyprawa krzyżowa— 1147r.
 • Zakon Karmelitów- 1155r.
 • Trzecia wyprawa krzyżowa - 1189r.
 • Zakon krzyżacki - 1190r
 • Pierwsza sprzedaż odpustów - 1190r.
 • Czwarta wyprawa krzyżowa - 1202r.
 • Krucjata przeciw albigensom – 1209r.
 • Sobór Laterański IV wprowadza obowiązek odbywania spowiedzi usznej przynajmniej raz w roku i zatwierdza naukę o przeistoczeniu opłatka — 1215r.
 • Powstanie Świętej Inkwizycji- 1215r'
 • Piąta wyprawa krzyżowa – 1217r.
 • Ustanowiono Nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu - 1218r.
 • Zakon Franciszkanów- 1223r.
 • Szósta wyprawa krzyżowa -1228r.
 • Sobór w Tuluzie wydaje zakaz czytania Pisma Świętego - 1229r.
 • Wynalezienie Szkalperza przez angielskiego zakonnika Simona Stocka -1251
 • Papież Urban  poleca odmawiać modlitwę „Zdrowaś Mario” - 1260r.
 • Ustanowiono Komunię Świetą pod jedną postacią- 1263r.
 • Nakazano czcić relikwie – 1263r.
 • Powstanie święta „Bożego Ciała" z ustanowienia papieża Urbana IV – 1264r.
 • Siódma wyprawa krzyżowa – 1270r.
 • Rządy dwóch, a potem trzech papieży jednocześnie - 1303-1417
 • Sobór Florencki (bazylejsko-florencki-rzymski 1431-1445) uchwala:
 • - zakaz święcenia sobót - 1441 r.
 • - święto Nawiedzenia Marii -1414r.
 • - spalenie na stosie Jana Husa na stosie -1415r.
 • - dogmat o czyśćcu - 1439r
 • - doktrynę o siedmiu sakramentach – 1439r.
 • Święto Przemienia Pańskiego ustanawia papież Kalikst III - 1456r
 • Święto Niepokalanego poczęcia ustanawia na dzień 8 grudnia papież Sykstus IV – 1476r.
 • Nabożeństwo drogi krzyżowej - XV w.
 • Nabożeństwo do imienia Jezus - XV w.
 • Wprowadzenie święcenia kredy do wypisywania imion trzech króli - XV w.
 • Zakon Jezuitów – 1540 r.
 • Sobór Trydencki (1545-1563) uchwala:
 • - włączenie do Biblii siedmiu ksiąg apokryficznych - 1546r.
 • - nowy ceremoniał mszalny - 1570
 • Brewiarz wydany przez papierza Piusa X -1568r.
 • Powstaje modlitwa.”Zdrowaś Mario” - 1568r
 • Rzeź hugenotów (protestantów) we Francji (tzw. Noc Św. Bartłomieja) -1572
 • Święto Najświętszej Marii Panny Różańcowej ustanawia papież Pius V -1572r.
 • Koronacja obrazów maryjnych przez kapucyna Hieronima Paolucci z Forli - XVI w.
 • Święto imienia Marii (12 IX) – 1683 r.
 • Kapłaństwo. Małżeństwo, Bierzmowanie - ustanowiono sakramentami-1707r
 • Zaczęto obchodzić Pasję – 1707r.
 • Święto Matki Boskiej Bolesnej (15 XI) - 1727r.
 • Zatwierdzono Nabożeństwo majowe - 1852r.
 • Zatwierdzono  Dogmat o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. - 1854r.
 • Litania do Najśw. Imienia Jezusowego -1862r
 • Zatwierdzono Dogmat o nieomylności papieża – 1870r.
 • Papież Leon XIII wydaje wykaz ksiąg zakazanych, w których figuruje Pismo Święte, jeśli jest tłumaczone na język narodowy - 1897r.
 • Papież Grzegorz XVI (1831-1846) nazwał towarzystwa biblijne powszechną zarazą - XIX w.
 • Papież Pius IX (1846-1878) nazwał Biblię „trucizną" - XIX w.
 • Święto Macierzyństwa Marii (11X) - 1931r.
 • Święto Serca Niepokalanego (22VIII) - 1945r.
 • Ogłoszenie dogmatu o wniebowzięciu Marii- 1950r.
 • Święto Marii Królowej (31V) – 1950r.
 • Maria ogłoszona Matką kościoła przez papieża Pawła VI - 1969r.


Dane o faktach tradycji zaczerpnięto z następujących źródeł:
BrcYiarium Fidet- wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła -1989
Liturgika- ks Jan Wierusz-Kowalski -1956
Historia Kościoła -ks. Józef Umiński-1960
Katolicyzm A-Z - praca zbiorowa Wyd.Pallotinum 1982
Catholick Encyklopedia -N.York- 1911
Zarys dogmatyki katolickiej – ks.M Sieniatycki -1936
Nowości
Sondy
Warto pomyśleć ...
kwiatek3.jpg
"Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami sie    bie za mądrych."
Rzym 12:6
Gościmy
Aktualnie jest 18 gości online
Statystyka
odwiedzających: 1741107